Termenii şi condiţiile prezintă condițiile contractuale aplicabile rezervărilor efectuate pe site-ul www.castlebreak.ro pentru programele turistice organizate de agenția de turism Castle Break

Organizatorul programului de călătorie

Organizatorul programului de călătorie Societatea Creative Experiences SRL, cu sediul în Brașov, Bld. Gării, nr. 3, bl. 3, sc. F, apt. 25, jud. Brașov, numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului: J8/1370/09.04.2019, CUI: 40946718, Cont RO15BTRLRONCRT0495161301, deschis la Banca Transilvania, titulară a licenței de turism nr. 1987/2019 pentru agenția de turism organizatoare, cu activitate exclusiv online Castle Break, reprezentată prin Anamaria-Sidonia Fărcășanu-Răvar, în calitate de Administrator, denumită în continuare Agenția de turism sau Agenția. 

Contractul se consideră încheiat în următoarele situații:

a) prin acceptarea de către Călător a condițiilor contractuale de servicii de călătorie în momentul achiziționării pachetului de servicii prin mijloace electronice, în cazul în care pachetele de servicii de călătorie fac parte din oferta standard a agenției de turism;

b) în momentul în care Agenția a transmis călătorului/reprezentantul călătorului, pe un suport durabil, confirmarea rezervării efectuate, înf cel mult 15 de zile calendaristice de la data transmiterii prin e-mail a comenzii. Este responsabilitatea agenției de turism de a informa călătorul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. 

În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziția călătorului pe site-ul agenției (www.castlebreak.ro) sau prin alte mijloace de comunicare electronică (e-mail), obligația de informare a călătorului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informații în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de agenție, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului cadru de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie. De asemenea, obligația de informare a călătorului se consideră îndeplinită dacă prezentul contract, prezentat călătorului în modalitățile prevăzute mai sus, conține informațiile prevăzute la art. 5, precum și în 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative. 

Informațiile precontractuale furnizate călătorului cu privire la principalele caracteristi ale serviciilor de călătorie (destinația, mijoacele de transport, locația și unitățile de cazare, serviciile de masă etc.), prețul total al pachetului, modalitățile de plată, numărul minim de persoane pentru ca serviciile din pachet să poată fi executate și informațiile privind posibilitatea călătorului de a înceta contractul, sunt parte integrantă a contractului privind pachetul de servicii de călătorie și nu pot fi modificate decât prin acordul explicit al părților contractante, conform art. 5 și 6 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative. 

Fotografiile prezentate pe site-ul agenției sunt orientative și au caracter informativ, fără a genera obligații contractuale din partea Agenției.

Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de călătorie ce face obiectul său.

În contextul pandemiei de SARS-CoV-2 (COVID19), călătorul recunoaște și acceptă posibilitatea ca, ulterior încheierii prezentului contract, dar și pe parcursul călătoriei / prestării serviciilor, să fie instituite restricții sau noi condiții de călătorie. Prin semnarea prezentului contract, călătorul își asumă riscul apariției unor restricții de călătorie, inclusiv riscul anulării sau amânării prestației/pachetului de servicii de călătorie, acceptând că această situație nu poate fi imputată Agenției. 

Prețul contractului 

Prețul pachetului de servicii de călătorie se compune din costul serviciilor de călătorie efective și comisionul Agenției. Prețul este specificat în confirmarea rezervării transmisă pe e-mail, pe factură și, în cazul pachetelor de servicii din oferta standard, pe site-ul Agenției. 

Modalități de plată

Plata serviciilor se va face în lei, prin virament bancar sau online cu cardul, pe site-ul Agenției de turism, www.castlebreak.ro. Călătorul selectează modalitatea de plată preferată în momentul completării formularului de rezervare, alegând una din cele două variante de plată. 

Plățile realizate prin intermediul website-ului www.castlebreak.ro în sistem de plată on-line cu cardul se fac prin intermediul procesatorului de plăţi EuPlătesc, cu care SC Creative Experiences SRL a încheiat un contract în acest sens. Plăţile sunt securizate, conform protocoalelor internaţionale de securitate şi confidenţialitate a datelor. Procesarea datelor de card se face pe o pagină securizată a procesatorului de plăţi.

Transmiterea facturilor  se face astfel:

 • În cazul în care călătorul alege să achite contravaloarea serviciilor rezervate prin transfer bancar, va primi pe e-mail o factură proformă cu detaliile de plată. Factura fiscală va fi transmisă ulterior, după efectuarea plății.
 • În cazul în care călătorul alege să achite contravaloarea serviciilor rezervate online, cu cardul bancar, va primi pe e-mail factura fiscală imediat după efectuarea plății.

În cazul pachetelor de servicii de călătorie organizate la cererea călătorului, prin comandă fermă pe e-mail (și nu prin completarea formularului de înscriere de pe website), plata se va face prin transfer bancar. În acest caz, este posibilă perceperea unui avans de min. 20% pentru confirmarea rezervării, urmând ca plata finală să se facă cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de începerea programului de călătorie. În cazul nerespectării termenelor de plata, Agenția își rezervă dreptul de a anula rezervarea.

Drepturile și obligațiile Agenției

În cazul modificării uneia dintre principalele caracteristici ale serviciilor de călătorie (prețul pachetului de servicii, serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unității de cazare) sau a cerințelor speciale ale călătorului acceptate în prealabil de către agenție, Agenția are obligația de a informa călătorul cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile calendaristice înainte de data începerii călătoriei/prestării serviciilor. Călătorul are posibilitatea, în acest caz, ca în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la comunicarea modificărilor, de a transmite opţiunea sa între: (1) rezilierea contractului și restituirea de către Agenție a sumelor achitate cu titlu de avans, (2) înscrierea în alte pachete de servicii de călătorie de aceeaşi valoare, la alegere, sau (3) participarea la programul rezervat, în noile condiţii.

Agenția poate modifica prețul contractului în sensul majorării sau micșorării numai dacă modificarea are loc ca urmare a variațiilor prețului transportului de pasageri, a nivelului taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părți terțe care nu sunt direct implicate în prestarea serviciilor, respectiv a modificării cursului de schimb relevant pentru pachetul de servicii de călătorie ce face obiectul contractului. În cazul modificării prețului contractului, agenția va informa călătorul cu privire la modalitatea de calcul a majorărilor sau diminuărilor de preț. Modificările de preț nu vor fi efectuate, dacă este cazul, mai puțin de 20 (treizeci) de zile calendaristice înaintea începerii călătoriei / prestării serviciilor incluse în pachet. 

În cazul în care modificarea are ca rezultat creșterea prețului cu mai mult de 8% din prețul inițial al pachetului de servicii, călătorul poate rezilia contractul fără plata unei penalități de încetare. 

Agenția îşi rezervă dreptul de a efectua modificări neesenţiale ale traseului/itinerariului şi/sau ale locurilor şi condiţiilor de cazare, fără modificarea categoriei unităţii de cazare, care vor fi comunicate călătorilor cu cel puţin 7 (șapte) zile calendaristice înainte de data începerii călătoriei / prestării serviciilor. Modificarea caracteristicilor neesenţiale ale pachetului de servicii nu este de natură a atrage restituirea sumelor achitate ca avans.

În cazul în care, după începerea călătoriei/prestării serviciilor, o parte importantă din serviciile prevăzute în contract nu este realizată, sau Agenția constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată: 

 • să ofere călătorului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei, fără majorarea prețului (caz în care serviciile oferite vor fi de aceeași calitate și cantitate). În cazul în care serviciile alternative propuse au drept consecinţă un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în prezentul contract, Agenția va acorda călătorului o reducere adecvată a preţului. Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse doar în cazul în care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin prezentul contract sau reducerea de preţ acordată este inadecvată.
 • să restituie călătorului sumele ce reprezintă diferența dintre serviciile de călătorie achitate și cele efectiv prestate în timpul călătoriei;
 • în cazul în care nu pot fi oferite călătorului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure, fără întârzieri nejustificate și fără costuri suplimentare pentru călător, transportul retur al acestuia la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta și, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

Agenția este răspunzătoare pentru bună executare a obligațiilor asumate prin contract, cu excepția următoarelor cazuri: 

 • când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează călătorului;
 • când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenția, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita inclusiv, dar fără a se limita la: prognoza meteo nefavorabilă, modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerariu, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparații pe drumurile publice). Agenția nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate călătorului ca urmare a întârzierilor curselor, a pierderii de bagaje și a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice
 • când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unui terț care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligațiilor au un caracter imprevizibil și inevitabil.

În cazul în care nu se întrunește numărul minim de călători/participanți sau dacă, din motive ce nu țin de Agenție, obiectivele incluse în itinerariu nu mai sunt disponibile pentru vizitare, Agenția are dreptul de a anula călătoria / pachetul de servicii de călătorie, comunicându-se celor înscriși cu cel puțin 7 (șapte) zile calendaristice înainte de data începerii programului. Ca urmare a anulării serviciilor pentru acest motiv, călătorul are dreptul fie la restituirea sumelor achitate, fie la înscrierea în programe de aceeași valoare (sau de valoare mai mare, cu achitarea diferenței de preț), la alegere.

Agenția are obligația să furnizeze călătorului prin orice mijloace de comunicare electronice (e-mail, mesaj pe Facebook, SMS etc.), cu cel puțin 3 (trei) zile calendaristice înainte de dată plecării, următoarele informații: ora și locul plecării, echipamentul necesar (dacă este cazul), itinerariul final al călătoriei, un număr de apel care să îi permită contactarea Agenției.

Agenția are obligația de a informa persoana care transferă contractul (cedentul), în conformitate cu art. 5.1. din prezentul contract, cu privire la costurile efective ale transferului.

În cazul achiziționării unui pachet de servicii de călătorie având în componență și transport pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenției de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenția de turism nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul de călătorie. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste călătorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de sistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1912/2006. Orice problemă privind operarea zborului și acțiunile adiacente acestuia intră în competența și responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager și transportator. 

Agenția este obligată să acorde prompt asistență călătorului aflat în dificultate, în cazul situațiilor de forță majoră sau a unui eveniment pe care nici agenția de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita, inclusiv prin furnizarea de informaţii privind serviciile de sănătate, autorităţile locale şi asistenţă consulară, respectiv prin acordarea de asistenţă călătorului în ceea ce priveşte efectuarea comunicărilor la distanţă şi sprijinirea acestuia în găsirea unor servicii de călătorie alternative.

Drepturile și obligațiile călătorilor

În cazul în care călătorul nu poate să participe la călătorie / nu poate beneficia de prestarea serviciilor de călătorie independent de motivele care stau la baza imposibilității de participare, acesta poate:

 • să-și exercite dreptul de retragere, cu informarea Agenției prin e-mail.
 • să transfere/cesioneze contractul unei terțe persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile pachetului de servicii de călătorie contractat, cu obligația de a anunța Agenția prin e-mail cu cel puțin 7 (trei) zile calendaristice înaintea datei de plecare. Între călătorul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terța persoană (cesionarul) și agenția de turism (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de călătorie contractate și cesionate. În cazul pachetelor de servicii de călătorie care includ transport cu avionul, cesiunea contractului poate fi efectuată numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Călătorul care cedează pachetul său de servicii, precum și cesionarul, sunt responsabili în mod solidar la plata prețului pachetului de servicii de călătorie, precum și a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia transferului/cesiunii.

În situația exercitării dreptului de retragere, Agenția va restitui călătorului, total sau parțial, contravaloarea contractului, astfel:

 • în proporție de 100%, dacă rezervarea este anulată cu 45 de zile calendaristice anterior începerii călătoriei/prestării serviciilor de călătorie
 • în proporție de 75%, dacă rezervarea este anulată cu 30 de zile calendaristice anterior începerii călătoriei/prestării serviciilor de călătorie
 • în proporție de 50%, dacă rezervarea este anulată cu 15 zile calendaristice anterior începerii călătoriei/prestării serviciilor de călătorie
 • în proporție de 25%, dacă rezervarea este anulată cu 10 zile calendaristice anterior începerii călătoriei/prestării serviciilor de călătorie

Restituirea sumelor achitate de către călători sau reprezentanții acestora se poate face doar în urma unei solicitări adresate pe e-mail, în care se vor menționa numele persoanelor pentru care se anulează rezervarea, pachetul de servicii de călătorie la care aceste persoane fuseseră înscrise, respectiv contul IBAN în care se vor restitui sumele achitate. 

După caz, Agenția poate decide restituirea integrală a sumelor achitate chiar dacă termenele menționate mai sus au fost depășite, în situațiile în care costurile asociate derulării pachetului de servicii de călătorie (ex. servicii de transport, cazare etc.) pot fi recuperate de la furnizori / prestatori.

În cazul în care prețurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 8%, călătorul poate rezilia unilateral contractul, având însă dreptul la rambursarea imediată și integrală de către Agenție a sumelor plătite, inclusive a comisionului.

În cazul anulării pachetului de servicii de călătorie de către Agenție, călătorul are dreptul să solicite Agenției, pe lângă rambursarea sumelor plătite, și o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părţilor sau în baza unei hotărâri a instanţei de judecată, cu excepția următoarelor cazuri:

 • anularea s-a făcut din cauza nerealizării numărului minim de persoane necesar organizării pachetului de servicii, iar Agenția a informat în scrie călătorul cu cel puțin 7 (șapte) zile înaintea începerii călătoriei;
 • anularea a intervenit din cauza unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unităţii de cazare)
 • anularea s-a făcut din vina călătorului.

Călătorul este obligat să achite la recepția unității hoteliere taxa de stațiune, taxa de salubritate, precum și alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenție.

Călătorul este obligat să prezinte la recepția unității hoteliere actele sale de identitate în vederea prestării serviciilor de călătorie.

Călătorul ia la cunoștință că serviciile pe care le achiziționează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenția de turism, sunt în strictă responsabilitate a prestatorului local, iar agenția de turism nu are nicio responsabilitate asupra prestațiilor în cauză.

Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către călător a unor formalități suplimentare (de ex. călătoria împreună cu minori, situația în care numele călătorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii căsătoriei etc.), acesta are obligația de a îndeplini toate cerințele legale. Pentru o informare optimă, Agenția recomandă și consultarea site-ului Poliției de Frontieră. În cazul în care călătorul nu își respectă obligația de a se informa cu privire la condițiile de călătorie (ex. necesitatea obținerii vizei, necesitatea de a avea pașaport sau/și carte de identitate sau orice alte documente suplimentare), Agenția este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilității efectuării călătoriei.

În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turiști, condițiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

Pe parcursul desfășurării călătoriei/programului de călătorie, respective a prestării serviciilor incluse în pachetul ce face obiectul contractului, călătorul are următoarele obligații:

 • să respecte indicațiile organizatorilor și să aibă un comportament responsabil şi civilizat;
 • să nu deterioreze mijloacele de transport, spaţiile de cazare şi masă şi dotările acestora ori obiectivele vizitate;
 • să respecte locul, data și ora plecării, precum și locurile, datele și orele stabilite pe parcursul programului de călătorie contractat;
 • să respecte itinerariul comunicat și să nu se abată de la traseul stabilit de agenție în cazul pachetelor itinerante (circuite/tururi culturale);
 • să nu consume băuturi alcoolice pe durata transportului și a vizitării obiectivelor incluse în itinerariu.

Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către călător a prevederilor privind locurile de întâlnire și orarele sau ca urmare a utilizării necorespunzătoare a mijloacelor de transport, a spațiilor de cazare și a obiectivelor vizitate vor fi suportate de către acesta. 

Oricând pe durata călătoriei, călătorul are dreptul de a contacta Agenția la numărul de telefon de urgență (0732.089.783) sau prin e-mail (la adresa hello@castlebreak.ro) în vederea semnalării oricăror probleme, deficiențe, reclamații sau pentru solicitarea de asistență, în cazul în care călătorul se află în dificultate, în cazul situațiilor de forță majoră sau a unui eveniment pe care nici agenția de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.

Reclamații

În cazul în care călătorul este nemulțumit de serviciile de călătorie prestate, acesta are obligația de a întocmi o sesizare în scris la fața locului, clar și explicit, cu privire la deficiențele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii contractat, ce se va transmite prompt atât Agenției (la datele de contact hello@castlebreak.ro / 0732.089.783), cât și prestatorului de servicii de călătorie (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanților locali ai turoperatorului).

Atât Agenția, cât și prestatorul de servicii de călătorie vor acționa imediat pentru soluționarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluționată sau este soluționată parțial, călătorul va transmite o reclamație prin e-mail, în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la încheierea călătoriei, urmând ca, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice, Agenția să comunice călătorului despăgubirile care i se cuvin, după caz.

Asigurări

Călătorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilității sau falimentului Agenției, la Societatea de Asigurare GERMAN ROMANIAN ASSURANCE SA cu sediul în Bucuresti Str. Emil Garleanu nr 11 Bl. A8 Sc. 2 Ap. 49, Sector 3, tel 0213217428, fax 0213202026. Polița de asigurare seria IF nr. 3170, valabilă până la data de 20.05.2022 este afișată pe pagina web a agenției de turism (www.castlebreak.ro)

Condițiile în care călătorul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:

 • În cazul în care Agenția nu efectuează repatrierea călătorului, acesta are obligația de a anunța imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situație societatea de asigurare nu are obligația de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după întoarcerea călătorului în România, în condițiile poliței de asigurare încheiate între Agenție și societatea de asigurare.
 • În cazul în care călătorul solicită Agenției contravaloarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenție prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Călătorul are obligația să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Călătorul poate solicita Agenției rambursarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii de călătorie sau de la data repatrierii.
 • Călătorul are obligația de a notifica societății de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenției privind rambursarea sumelor achitate și/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la cap. VII pct. 7.2.2.
 • În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenție, călătorul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
 • În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, călătorul are obligația de a transmite societății de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoțită de documentele justificative.

Documentele justificative constau în:

 • contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie;
 • confirmările de primire precizate la pct. 7.2.2, 7.2.3 și 7.2.5 din prezentul capitol;
 • fotocopiile de pe documentele de plată a avansului, în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de călător;
 • fotocopiile de pe documentele de transport și cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.

Societatea de asigurare are dreptul să solicite călătorului și alte documente justificative.

Despăgubirea nu poate depăși suma achitată de călător în contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie, precum și sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la călător.

În cazul în care după plata despăgubirii, Agenția plătește debitul către călător, acesta are obligația de a restitui asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenție a sumelor reprezentând debitul.

Facultativ, călătorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistență care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinație ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenția recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalități de anulare. Călătorul se poate informa în agenții despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenția de turism de unde acesta a achiziționat pachetul de servicii de călătorie, dacă agenția oferă acest tip de serviciu.

Agenția nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligațiilor stipulate în polițele de asigurare contractate prin intermediul Agenției, deoarece aceasta este doar intermediar între călător și asigurator.

Dispoziții finale

Comercializarea pachetelor de servicii de călătorie se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract și cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2 din 2 august 2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, prin care se stabilește cadrul legal cu privire la contractele ce au ca obiect pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, încheiate între călători și comercianți în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecție a consumatorilor și a bunei funcționări a pieței.

Călătorul declară că Agenția de turism l-a informat complet cu privire la condițiile de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2018. Prin acceptarea pachetelor de servicii de călătorie achiziționate la distanță, prin mijloace electronice, călătorul își exprimă acordul și luarea la cunoștință cu privire la condițiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de călătorie, în conformitate cu oferta Agenției de turism.

Călătorul declară că, anterior încheierii prezentului contract, Agenția de turism i-a furnizat toate informațiile esențiale privind serviciile contractate, inclusiv privind destinația, itinerariul, perioada călătoriei, numărul de nopți incluse, mijloacele de transport, unitățile de cazare și serviciile de masă oferite, alte servicii incluse în pachet, numărul minim de persoane necesar efectuării serviciilor de călătorie, informații pentru persoane cu mobilitate redusă, informații generale despre regimul vizelor și pașapoartelor si privind formalitățile legate de sănătate în țara de destinație, informații privind agenția de turism organizatoare, prețul total al pachetului, modalitățile de plată, informații privind posibilitatea călătorului de a înceta contractul oricând înainte de începerea executării pachetului și informații privind asigurările facultative sau obligatorii care să acopere costurile încetării contractului de către călător sau costurile de asistență, inclusive taxele de repatriere, în caz de accident, de boală sau de deces, cu care este în mod expres de acord.

Contractul va fi interpretat conform legilor din România. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, iar în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente.

Comunicările către călător se vor realiza telefonic sau prin e-mail, la adresele/numerele indicate în preambulul prezentului contract.